English Version

Regulamentul

 

BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE DIN BUCURESTI
PRIVIND
DREPTURILE SI OBLIGATIILE UTILIZATORILOR
I. DREPTURILE UTILIZATORILOR
II. OBLIGATIILE UTILIZATORULUI
III. SANCTIUNI

I. DREPTURILE UTILIZATORILOR

1. Biblioteca Centrala Universitara din Bucuresti sprijina, prin colectiile, produsele si serviciile sale continuitatea studiului si a activitatii de cercetare din Universitatea din Bucuresti si din celelalte unitati de invatamant superior din Bucuresti.

1.1. In Biblioteca Centrala Universitara din Bucuresti accesul se face pe baza Permisului, valabil in toate bibliotecile din complexul BCU pentru consultarea documentelor in salile de lectura;

1.2. Categoriile de utilizatori ai Bibliotecii Centrale Universitare sunt:
1.2.1. Studenti, cadre didactice universitare, cercetatori din Universitatea din Bucuresti.
1.2.2. Studenti, cadre didactice, cercetatori si doctoranzi din invatamantul universitar de stat; participanti la forme de invatamant postuniversitar.
1.2.3. Studenti, cadre didactice, cercetatori si doctoranzi din invatamantul universitar particular.
1.2.4. Cercetatori care nu fac parte din reteaua Ministerului Educatiei si Cercetarii, cadre didactice din invatamantul preuniversitar inscrise la forme de perfectionare organizate in cadrul Universitatii din Bucuresti.
1.2.5. Specialisti din diferite ramuri ale economiei nationale care solicita documente aflate numai in colectiile BCU din Bucuresti.
1.2.6. Alte categorii socio-profesionale.

1.3. Permisul se elibereaza si se vizeaza contra unei taxe platite de fiecare utilizator la:
1.3.1. Unitatea centrala, pentru studentii, cadrele didactice, cercetatorii, doctoranzii si participantii la formele de invatamant postuniversitar din unitatile de invatamant superior din Bucuresti (altele decat Universitatea din Bucuresti), studentii universitatilor particulare, ca si pentru alte categorii socio-profesionale - cadre didactice din invatamantul preuniversitar, ingineri, medici, juristi etc.
1.3.2. Bibliotecile de facultati, pentru studentii si cadrele didactice din facultatile respective si personalul didactic preuniversitar care participa la forme de perfectionare in cadrul facultatilor de profil ale Universitatii din Bucuresti.

1.4. Utilizatorii, pe baza Permisului, pot beneficia de urmatoarele servicii:
1.4.1. Consultarea cataloagelor publice traditionale si/sau on-line;
1.4.2. Consultarea colectiilor in salile de lectura in acces direct si in acces indirect (publicatii aflate in depozite);
1.4.3. Informatii bibliografice si indrumari privind utilizarea instrumentelor de informare in biblioteca;
1.4.4. Imprumut de publicatii - vezi punctul 3.

2. Biblioteca Centrala Universitara ofera contra cost urmatoarele servicii (vezi: Tarife pentru serviciile efectuate de Biblioteca Centrala Universitara din Bucuresti in conformitate cu Metodologia de aplicare a Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 84/1998 privind constituirea Fondului de sustinere a bibliotecilor din invatamant):
2.1. Imprumut de publicatii si alte documente, din biblioteci din tara si din strainatate, pentru cadrele didactice din Universitatea Bucuresti, cu statut de cititor la Biblioteca Centrala Universitara.
2.2. Reprografiere, copiere pe dischete sau CD dupa documente din colectiile Bibliotecii Centrale Universitare. Fotocopierea este permisa numai daca starea fizica a publicatiilor este buna si nu se incalca Legea nr.8 din data de 14 martie 1996, privind dreptul de autor si drepturile conexe. Dischetele pot fi utilizate numai cu acordul bibliotecarului.
2.3. Consultarea bazelor de date din tara si din strainatate pentru care Biblioteca Centrala Universitara a suportat costul abonamentelor de acces.
2.4. Activitati speciale de cautare/regasire prin Internet (cercetari bibliografice, cercetari de baze de date (full text).
2.5. Lucrari de procesare a informatiilor.
2.6. Sinteze, repertorii si alte lucrari bibliografice.

3. Publicatiile din colectiile bibliotecilor filiale se pot imprumuta pe o durata determinata, in urmatoarele conditii:
3.1. Cadrele didactice pot imprumuta pana la 5 volume, iar studentii pana la 3 volume.
3.2. Documentele se imprumuta pe o durata stabilita de fiecare biblioteca, in functie de numarul de exemplare dintr-un titlu si de gradul de solicitare al titlului respectiv. Termenul poate fi prelungit o singura data pentru inca 15 zile, numai in cazul in care publicatia nu este rezervata. Sunt exceptate de la imprumutul la domiciliu colectiile speciale, materialele de referinte, publicatiile seriale, publicatiile obtinute prin imprumut interbibliotecar, lucrarile din salile cu acces direct la publicatii.
3.3. Doctoranzii inscrisi la Universitatea Bucuresti pot imprumuta publicatii din fondurile Bibliotecii Centrale Universitare prin imprumut interbibliotecar.
3.4. Pentru orice problema legata de biblioteca, utilizatorii se pot adresa bibliotecarului de serviciu, bibliotecarului sef sau, dupa caz, directorului coordonator al bibliotecii respective.


II. OBLIGATIILE UTILIZATORULUI

4. Utilizatorul este obligat:
4.1. La eliberarea permisului cu drept de imprumut sau la completarea Fisei
contract de imprumut
sa prezinte 2 plicuri, timbrate.
4.2. Sa protejeze bunurile bibliotecii.
4.3. Sa nu deterioreze Permisul.
4.4. Sa nu transmita altor persoane Permisul.
4.5. Titularul Permisului raspunde de orice dauna produsa fondului de publicatii sau altor bunuri ale bibliotecii, inclusiv in cazul instrainarii acestuia.
4.6. Sa instiinteze imediat unitatea emitenta de pierderea Permisului si sa-l declare nul printr-un anunt in presa, in caz contrar, raspunde de eventualele pagube aduse bibliotecii prin folosirea permisului de catre o alta persoana.
4.7. Sa prezinte, pentru obtinerea unui nou Permis, Fisa de lichidare a imprumutului de publicatii, cu confirmarea tuturor bibliotecilor Ia care a avut drept de imprumut.
4.8. Sa prezinte la intrarea in biblioteca sau in sa!a de lectura, dupa caz, permisul vizat pe anul in curs.
4.9. Sa depuna, la intrarea in biblioteca, in locurile indicate: carti personale, obiecte de vestimentatie, servieta, geanta, mapa etc.
4.10. Sa nu introduca si sa nu consume in salile de lectura alimente si bauturi.
4.11. Sa opreasca Ia intrarea in salile de lectura telefoanele mobile.
4.12. Sa ceara avizul bibliotecarului de la sala de lectura pentru introducerea in sala a publicatiilor care nu fac parte din fondul bibliotecii.
4.13. Sa depuna la custode Permisul sau, in Unitatea Centrala, daca solicita documente din depozite, cardul de acces in biblioteca.
4.14. Sa prezinte, la cererea bibliotecarului de serviciu, buletinul de identitate sau legitimatia de student, pentru verificarea datelor personale.
4.15. Sa nu extraga fise din cataloage si sa nu faca insemnari pe acestea.
4.16. Sa semneze citet in Caietul de frecventa, completand rubricile respective, numai in bibliotecile in care exista acest tip de evidenta.
4.17. Sa verifice consemnarea restituirii publicatiilor imprumutate sau consultate.
4.18. Sa completeze corect, cu toate datele, cate un Buletin de cerere, pentru fiecare titlu de publicatie; se pot solicita in sala de lectura maximum 3 titluri deodata.
4.19. Sa verifice cu atentie starea publicatiilor primite, semnaland bibliotecarului eventualele deteriorari.
4.20. Sa nu scoata din sala de lectura publicatiile primite spre consultare.
4.21. Sa pastreze publicatiile imprumutate in buna stare, sa nu faca insemnari, sublinieri si sa nu produca alte deteriorari. In caz contrar va fi sanctionat.
4.22. Sa respecte termenul de restituire a publicatiilor imprumutate. Nerespectarea acestuia este sanctionata.
4.23. Sa restituie, inainte de expirarea termenului de imprumut, publicatiile imprumutate, la cererea bibliotecarului (in cazul unor publicatii intens solicitate, verificari gestionare a fondurilor etc.).
4.24. Sa restituie bibliotecii, in cazul pierderii sau deteriorarii publicatiei, un exemplar din aceeasi editie, in cazuri exceptionale, cu avizul conducatorului bibliotecii, utilizatorul poate restitui o copie xerox, in situatia in care utilizatorul nu se poate conforma celor de mai sus, acesta va achita bibliotecii costul actualizat al publicatiei pierdute sau deteriorate. Sumele se achita la Casieria BCU, utilizatorul urmand sa prezinte chitanta de plata bibliotecii careia i-a produs daunele.
4.25. Sa prezinte bibliotecii de facultate, la terminarea studiilor Fisa de lichidare a imprumutului de publicatii, vizata de toate bibliotecile la care a avut drept de imprumut.
4.26. Sa se comporte civilizat fata de personalul de biblioteca si fata de ceilalti utilizatori, sa pastreze linistea, ordinea si curatenia in biblioteca, sa fumeze numai in locuri special amenajate.
4.27. Sa respecte orarul de functionare a salilor de lectura, centrelor si sectiilor de imprumut.

III. SANCTIUNI

5. Nerespectarea obligatiilor de catre utilizatori atrage dupa sine urmatoarele sanctiuni:
5.1. Scoaterea publicatiilor din sala de lectura, indiferent de durata, fara avizul bibliotecarului, se sanctioneaza cu retragerea Permisului pe o perioada de pana la 60 de zile.
5.2. Folosirea Permisului unei alte persoane se sanctioneaza cu retragerea dreptului de frecventare a bibliotecii pentru ambele persoane implicate, pe o perioada de 30 de zile. Repetarea abaterii este sanctionata cu anularea permisului.
5.3. Sustragerea documentelor din biblioteca este caz penal si se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare, in aceasta situatie se anuleaza Permisul.
5.4. Depasirea termenului de restituire a publicatiilor imprumutate se sanctioneaza cu amenda (vezi anexa). Petru intarzieri intre 30 si 90 de zile, in paralel cu amenda perceputa, se suspenda si dreptul de imprumut pe perioade de timp echivalente cu timpul de intarziere. Pentru intarzieri mai mari de 90 de zile, dupa perceperea amenzii, se suspenda dreptul de imprumut pe durata unui an.
5.5. Pagubele materiale aduse patrimoniului bibliotecii se recupereaza potrivit legislatiei in vigoare.
5.6. Nerespectarea Regulamentului Bibliotecii Centrale Universitare privind drepturile si obligatiile utilizatorilor ca si abaterile grave sau repetate conduc la anularea dreptului de frecventare a Bibliotecii Centrale Universitare.
5.7. Pentru toate tipurile de abateri care produc daune bibliotecii, ca si in cazul refuzului de achitare a taxelor sau amenzilor, Biblioteca Centrala Universitara va anunta in scris institutiile de invatamant sau institutiile de la care provin contravenientii pentru ca acestea sa ia masurile administrative ce se impun.


2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro